Algemene Voorwaarden – MarcVerhees Fotografie

Download als PDF

Definities

 1. MarcVerhees Fotografie:MarcVerhees Fotografie, gevestigd te Capelle aan den IJssel onder KvK nr. 59325569, www.marcverhees.com.
 2. Klant: degene met wie MarcVerhees Fotografie een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 3. Partijen:MarcVerhees Fotografie en klant samen.
 4. Offerte: alle aanbiedingen van MarcVerhees Fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen MarcVerhees Fotografie en de klant.
 6. Opdracht: de dienst of het product dat door MarcVerhees Fotografie geleverd zal worden.
 7. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 8. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.
 9. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)
 • Fotografische werken (ook: Werken):fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens MarcVerhees Fotografie.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van MarcVerhees Fotografie zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt MarcVerhees Fotografie zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. MarcVerhees Fotografieis in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Vergoedingen

 1. Alle bedragen die MarcVerhees Fotografie hanteert zijn in euro’s en exclusief btw.
 2. Eventuele kosten voor overnachtingen, catering en/of onvoorziene kosten welke direct te maken hebben met de uitvoering van de opdracht, kunnen gefactureerd worden boven op de vergoeding die eerder is afgesproken of gehanteerd.
 3. MarcVerhees Fotografie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal MarcVerhees Fotografie prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

Parkeervergunning en reiskosten 

 1. De klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. Als er sprake is van betaald parkeren, dan zal dit worden doorberekend aan de klant op basis van nacalculatie. De bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de klant.
 2. Reiskosten worden apart gefactureerd. De reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer. Daarnaast hanteert MarcVerhees Fotografie een uurtarief wanneer er voor een enkele opdracht meer dan 2,5 uur moet worden gereden. Dit bedraagt € 50 euro per uur.

Betalingen en betalingstermijn    

 1. De klant moet de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum aan MarcVerhees Fotografie betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat op de factuur.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat MarcVerhees Fotografie de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. MarcVerhees Fotografie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan stuurt MarcVerhees Fotografie eerst een herinnering.
 2. Indien er na de betalingsherinnering niet wordt betaald dan kan er een aanmaning worden verstuurd met daarop de wettelijke rente en incassokosten.
 3. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan MarcVerhees Fotografie.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag MarcVerhees Fotografie zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Annulering van de opdracht

 1. Bij annulering van een opdracht door de klant kan er door MarcVerhees Fotografie kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn als volgt;
  1. 25% van het factuurbedrag op een tijdstip gelegen in de periode van meer dan 14 dagen vóór de uitvoering van de opdracht.
  2. 50% van het factuurbedrag op een tijdstip gelegen in de periode van de 7e tot en met de 14e dag vóór de uitvoering van de opdracht.
  3. 75% van het factuurbedrag op een tijdstip gelegen in de periode van de 3e tot en met de 7e dag vóór de uitvoering van de opdracht.
  4. 100% van het factuurbedrag op een tijdstip gelegen in de periode van minder dan 3 dagen vóór uitvoering van de opdracht.
 2. Indien MarcVerhees Fotografie toch al meer kosten heeft gemaakt dan de percentages welke hierboven staan vermeld, dan mogen deze kosten in rekening worden gebracht.

 Levering

 1. MarcVerhees Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door MarcVerhees Fotografie vastgesteld.
 2. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.
 3. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd via WeTransfer, Dropbox of Smugmug. De geleverde bestanden zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant.
 4. Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie.
 5. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is MarcVerhees Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Uitvoering van de opdracht 

 1. MarcVerhees Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin MarcVerhees Fotografiegebruikelijk werkt.
 2. MarcVerhees Fotografiespant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.
 3. Het is MarcVerhees Fotografie toegestaan de opdracht uit te laten voeren door evenredige collega partijen.
 4. Het is de klant niet toegestaan om zelfstandige dienstverleners welke MarcVerhees Fotografie heeft aangeboden te benaderen of te werk te stellen. Deze bepaling geldt zowel voor, als tijdens en 12 maanden na het einde van de opdracht.

Elke inbreuk zal aanleiding geven tot het betalen van een fortfaire schadevergoeding van € 10.000, –

 1. De klant gaat er tevens mee akkoord dat MarcVerhees Fotografie zijn services mag verlenen aan andere klanten, waaronder mogelijke concurrenten.
 2. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 3. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat MarcVerhees Fotografie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 4. De klant verplicht zich de omstandigheden voor MarcVerhees Fotografiezo degelijk en veilig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen. Dit houdt onder andere in dat er een afsluitbare ruimte verzorgd dient te worden voor het opslaan van de spullen tijdens de opdracht. Van deze ruimte ontvangt MarcVerhees Fotografie graag een sleutel, zodat deze ruimte zelf afgesloten kan worden. In diezelfde werkruimte ziet MarcVerhees graag een bureau (met voldoende ruimte voor een laptop en toebehoren), 230v stopcontact en bij direct opleveren een stabiele internetverbinding.
 5. MarcVerhees Fotografielevert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door MarcVerhees Fotografieslechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.
 • Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met MarcVerhees Fotografieen kan extra kosten met zich meebrengen.

Intellectueel eigendom en licentie

 1. MarcVerhees Fotografie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de Werken van MarcVerhees Fotografie, indien niet anders is overeengekomen.
 3. De klant verkrijgt van MarcVerhees Fotografieeen niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.
 4. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.
 5. De klant dient de persoonlijkheidsrechten van MarcVerhees Fotografie, zoals vermeld in artikel 25 Aw, in acht te nemen.
 6. MarcVerhees Fotografiehoudt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Wil de klant een specifieke foto niet online terugzien, kan dit overlegd met MarcVerhees Fotografie worden.

Rechten van derden

 1. De klant die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De klant vrijwaart MarcVerhees Fotografievan alle aanspraken hierop en verder.
 2. MarcVerhees Fotografieis verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor MarcVerhees Fotografie enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom

 1. Elk gebruik van een Werk van MarcVerhees Fotografiedat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of ander intellectueel eigendom van MarcVerhees Fotografie.
 2. Bij inbreuk komt MarcVerhees Fotografieeen vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door MarcVerhees Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
 3. Daarnaast verbeurt de klant een bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 4. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 5. Het verbeuren van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan de overige rechten van MarcVerhees Fotografie waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Klachten

 1. De klant dient een door MarcVerhees Fotografie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant MarcVerhees Fotografie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na levering van het product of de dienst, op de hoogte te stellen. De klant kan hiervoor een mail sturen naar info@marcverhees.com.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat MarcVerhees Fotografie in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat MarcVerhees Fotografie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als MarcVerhees Fotografie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan MarcVerhees Fotografie verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid MarcVerhees Fotografie

 1. MarcVerhees Fotografie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien MarcVerhees Fotografie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. MarcVerhees Fotografie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien MarcVerhees Fotografie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn schadevergoeding

Elk recht van de klant op schadevergoeding van MarcVerhees Fotografie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer MarcVerhees Fotografie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door MarcVerhees Fotografie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat MarcVerhees Fotografie in verzuim is.
 3. MarcVerhees Fotografie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien MarcVerhees Fotografie kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van MarcVerhees Fotografie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan MarcVerhees Fotografie kan worden toegerekend in een van de wil van MarcVerhees Fotografie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van MarcVerhees Fotografie kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor MarcVerhees Fotografie 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat MarcVerhees Fotografie er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. MarcVerhees Fotografie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. MarcVerhees Fotografie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Grote inhoudelijke wijzigingen zal MarcVerhees Fotografie zo snel mogelijk met de klant bespreken.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van MarcVerhees Fotografie.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat MarcVerhees Fotografie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MarcVerhees Fotografie is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 januari 2023.

Bekijk ook de Disclaimer en ons Privé Beleid.